…Here’s a screenshot of Planitia running on Ubuntu Linux.

PlanitiaUbuntu